1987 – "זהר לרקמה" , בית אות המוצר הירושלמי

דברי פרופסור ספראי לתערוכה